XIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
"POSTĘPY INŻYNIERII BIOREAKTOROWEJ"
Łódź, 19 - 21 września 2018r
Materiały zjazdowe

Na Konferencji będą prezentowane prace badawcze w formie referatów i plakatów. Przewidziana jest również prezentacja technologii i aparatury analitycznej oraz wyposażenia bioreaktorów. Osoby zamierzające wziąć czynny udział w Konferencji proszone są o nadesłanie tytułów oraz pełnych tekstów prac badawczych z zaznaczeniem charakteru prezentacji. Przynajmniej jeden z autorów musi wziąć udział w Konferencji.

Materiały zjazdowe będą drukowane w specjalnym wydaniu "Acta Scientiarum Polonorum" seria Biotechnologia. Przesłane teksty będą poddane recenzji a wydrukowane materiały stanowią publikacje liczącą się w dorobku autorów (6 punktów na liście MNiSW).

Wymogi edytorskie do materiałów konferencyjnych znajdziecie Państwo tutaj.

Termin składania zgłoszeń: 31.12.2017
Termin składania pełnych tekstów prac do druku: 31.03.2018
Tytuły wystąpień (referatów i plakatów) prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: pib@info.p.lodz.pl
lub
Katedra Inżynierii Bioprocesowej
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechniki Łódzkiej
Ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódź