XIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
"POSTĘPY INŻYNIERII BIOREAKTOROWEJ"
Łódź, 19 - 21 września 2018r
Katedra Inzynierii Bioprocesowej
HISTORIA
1970 - 1992 - W Instytucie Inżynierii Chemicznej powstaje Zespół Inżynierii Bioprocesowej, którego kierownikiem był doc. dr inż. Henryk Michalski

doc. dr inż. Henryk Michalski

1992 - 1995 - W powołanym Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska powstała Katedra Inżynierii Bioprocesowej, w której obok Zespołu Suszarnictwa funkcjonował Zespół Inżynierii Bioprocesowej. Kierownikiem Katedry został prof. dr hab. Czesław Strumiłło

prof. dr hab. Czesław Strumiłło

1995 - Nastąpiła reorganizacja Katedry; kierownikiem Katedry Inżynierii Bioprocesowej został prof. dr hab. Stanisław Ledakowicz

prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz

2008 - Przez wiele lat siedziba naszej Katedry znajdowała się w budynku Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ. Od 11 czerwca 2008 zajmujemy nowy budynek, z przestronnymi laboratoriami, wyposażonymi w nowoczesną aparaturę.Tematyka badawcza
Działalność naukowo-badawcza w Katedrze skupia się wokół następujących grup tematycznych:
 1. Biotechnologia i inżynieria środowiska
 2. Doskonalenie metod wyodrębniania bioproduktów (down-stream processing)
 3. Kinetyka, modelowanie i optymalizacja procesów chemicznych i biologicznych
I. Biotechnologia i inżynieria środowiska
 1. Biologiczne usuwanie rtęci ze skażonych gruntów i ścieków na drodze biotransformacji przy użyciu bakterii
 2. Usuwanie metali ciężkich ze skażonych gleb i gruntów metodą biosorpcji i bioługowania
 3. Degradacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych metodami zaawansowanego utleniania
 4. Rozkład ksenobiotyków, w tym detergentów i barwników znajdujących się w ściekach
 5. Biologiczne unieszkodliwianie frakcji organicznych odpadów stałych (biodegradacja odpadów stałych) i rekultywacja starych wysypisk
 6. Inertzacja starych wysypisk odpadów komunalnych, poprzez recyrkulację odcieków i napowietrzanie (utlenianie metanu z gazu wysypiskowego)
 7. Biodegradacja, odbarwianie i detoksykacja ścieków włókienniczych w celu ponownego użycia wody i zamknięcie jej obiegu
 8. Kofermentacja metanowa osadów ściekowych i stałych odpadów z gospodarstw domowych
 9. Utylizacja ścieków przemysłu mleczarskiego (np. serwatki) poprzez hodowlę drożdży paszowych
 10. Badania toksyczności wody i ścieków
 11. Termiczne metody utylizacji odpadów stałych i osadów ściekowych (piroliza i zgazowanie)
II. Doskonalenie metod wyodrębniania bioproduktów
 1. Doskonalenie procesu otrzymywania produktów biosyntezy w celu zminimalizowania uciążliwych odpadów
 2. Zastosowanie wymiany jonowej do separacji i oczyszczania kwasów organicznych (np. kwasu mlekowego i cytrynowego)
 3. Badania procesu filtracji i mikrofiltracji
 4. Bioprocesy zintegrowane z separacją bioproduktów wraz z ich oczyszczaniem metodami niekonwencjonalnymi
III. Kinetyka, modelowanie i optymalizacja procesów chemicznych i biologicznych
 1. Biosynteza kwasu cytrynowego
 2. Biosynteza lowastatyny
 3. Biosynteza laktazy
 4. Wytwarzanie alkoholu napędowego
 5. Wytwarzanie biogazu
 6. Biodegradacja stałych odpadów organicznych
 7. Produkcja drożdży paszowych
 8. Modelowanie wzrostu drobnoustrojów (grzybów) i tworzenia bioproduktów (stechiometria, energetyka i kinetyka)
 9. Wykorzystanie komputerowej analizy obrazu (Digital Image Analysis) do badania morfologii i fizjologii grzybów nitkowatych
 10. Bioreaktory do hodowli korzeni włośnikowatych
 11. Modelowanie biochemicznych procesów zachodzących w składowiskach odpadów komunalnych
 12. Zastosowanie reaktora typu SBR do oczyszczania odcieków składowanych odpadów
 13. Ozonoliza i pogłębione utlenianie barwników, detergentów, WWA
 14. Reakcja Fentona
 15. Fotoliza wybranych ksenobiotyków
 16. Piroliza i zgazowanie ciał stałych, osadów ściekowych
Nasz zespół
Zespół Katedry
Zespół katedry stanowią następujące osoby:
prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz - Kierownik Katedry
Prof. dr hab. inż. Liliana Krzystek
Dr hab. inż. Marcin Bizukojć, prof. PŁ
Dr inż. Anna Antecka
Dr inż. Paweł Głuszcz
Dr inż. Marta Gmurek
Dr inż. Anna Klepacz-Smółka
Dr inż. Katarzyna Paździor
Dr inż. Radosław Ślęzak
Mgr Ewa Stelmach
Mgr inż. Włodzimierz Krysztofczyk
Urszula Szalewska