XIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
"POSTĘPY INŻYNIERII BIOREAKTOROWEJ"
Łódź, 19 - 21 września 2018r

Od 1983 roku co 2-3 lata Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN oraz Katedra Inżynierii Bioprocesorowej PŁ organizują Ogólnokrajowe Konferencje Naukowe poświęcone zagadnieniom inżynierii bioreaktorowej.


W związku z burzliwym rozwojem biotechnologii, a zwłaszcza inżynierii genetycznej, istnieje potrzeba intensyfikacji badań w dziedzinie inżynierii bioreaktorowej. Celem konferencji jest wymiana poglądów, poszerzenie wiedzy bioinżynierów w zakresie nowych trendów rozwoju inżynierii biochemicznej (zwłaszcza inżynierii fizjologicznej, metabolicznej i biologii systemów), a ostatnio bioenergetyki.


Aby zachować wieloletnią tradycję naszych Konferencji postanowiliśmy wydać Materiały Kongresowe XIII Konferencji „Postępy Inżynierii Bioreaktorowej” w regularnym periodyku Acta Scientiarum Polonorum seria Biotechnologia. Przesłane teksty będą poddane recenzji a wydrukowane materiały stanowią publikacje liczącą się w dorobku autorów.

Przewidziana jest również prezentacja technologii i aparatury analitycznej oraz wyposażenia bioreaktorów.